سنسورهای متداول الکترونیک

سنسورهای الکترونیک

SHT11سنسور رطوبت با خروجی دیجیتال

SHT75  سنسور رطوبت با خروجی دیجیتال

Rhu-207  سنسور رطوبت با خروجی مقاومتی

HS1101 سنسور رطوبت با خروجی خازنی

3610  سنسور رطوبت با خروجی ولتاژ dc

Smt160 سنسور دما با خروجی دیجیتال

LM35سنسور دما با خروجی آنالوگ

Gs209 سنسور تشخیص فلزات

Tgs4161  سنسور تشخیص دی اکسید کربن

MQ-4 سنسور گاز متان

Ss1118سنسور اکسیژن

Ke-25سنسور اکسیژن

GR500  سنسور وزن

MQ-9 سنسور گاز مونوکسید کربن

MQ-2 سنسور تشخیص دود

MQ-5 سنسور گاز

Pir –dz035 سنسور تشخیص انسان

L298  درایور

Uln2003  درایور

Msk4225   درایور

Mf10  فیلتر

27xx  حافظه   prom

28xx  حافظه  eeprom

Cmps03   قطب نما

Tsl2550t  سنسور تجزیه نور

Gp2s04 سنسور تشخیس سیاه و سفید

Tsl230  تشخیص رنگ

LHI648   سنسور حرارتی حساس به بدن

   O2A سنسور رطوبت و دما در یک پک خروجی دیجیتال 

  S2H  سنسور رطوبت مقاومتی

HAS 400-S  سنسور اندازه گیری جریان

LHI 944سنسورتشخیص حرکت (انسان و حیوان )