حراج!

پروژه فاصله سنج التراسونیک

ریال 1,500,000 ریال 1,200,000

در بسیاری از کاربردهای صنعتی و مهندسی مثل روباتیک برای جلوگیری از برخورد با مانع به طور مداوم باید روبات فاصله خود را با موانع اندازه بگیرد. برای این کار از فاصله یاب ها که یکی از آنها فاصله یاب التراسونیک می‌باشد استفاده می‌شود. در فاصله یابی با امواج التراسونیک، ابتدا موج را در جهت مورد نظر ارسال می کنیم. این امواج پس از برخورد با موانع موجود در مسیر بازمی‌گردند. با محاسبه زمان رفت و برگشت امواج ارسالی و مشخص بودن سرعت امواج التراسونیک می توان فاصله را تعیین کرد.

توضیحات

در پروژه فوق از یک زوج فرستنده و گیرنده التراسونیک که با فرکانس 40KHz کار می کند استفاده شده است. به گونه ای که میکرو باید امواج را به مدت معینی از طریق فرستنده ارسال کند و بازتاب موج ارسالی را پس از چند لحظه از طریق گیرنده دریافت نماید و با اندازه گیری زمان رفت و برگشت فاصله را مشخص نماید و بر روی LCD نمایش دهد .